CHERRISK „#cserkócsütörtök” nyereményjáték játékszabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen a CHERRISK „#cserkócsütörtök” nyereményjáték (a továbbiakban, mint: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) alábbi játékszabályzatát (a továbbiakban, mint: „Szabályzat” vagy „Nyereményjáték Szabályzat”). A Játékban való részvétel, a Nyereményjáték Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti. Jelen Szabályzat a Játékkal kapcsolatban teljes körű tájékoztatásnak minősül. Az egyéb helyeken megjelenített információknak, a Szabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

1. A Nyereményjáték Szervezője:

CherryHUB BSC Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: 01-09-309745, adószám: 26242332-2-41, a továbbiakban, mint: „Szervező”)

2. A Nyereményjáték időtartama és helye:

A Játék meghirdetése a CHERRISK (@CherriskHungary) hivatalos Facebook-oldalon történik.

A Játék időtartama: 2021.01.07. 00:01-től 2021.12.31. 23:59-ig, heti egy alkalommal, minden héten csütörtöki napon 0:01-től 23:59-ig (a továbbiakban: Játéknap”).

3. A részvétel feltétele:

Az iOS App Store-ban és Google Play Store-ban egyaránt elérhető CHERRISK GO alkalmazás letöltése, és abban felhasználóként történő regisztráció egyaránt előfeltétele a #cserkócsütörtök Nyereményjátékban való részvételnek.

A CHERRISK GO alkalmazást letöltő és használó (a továbbiakban: Felhasználó) a CHERRISK GO alkalmazás használatával úgynevezett „cserkókat” gyűjt az alkalmazásban meghatározottak szerint.

A Játékban a Felhasználó a CHERRISK GO alkalmazásban:

· Készít egy képernyőfotót a CHERRISK GO nyitó oldaláról

· Az aktuális csütörtöki Játéknapon feltölti a Nyereményjáték poszt alá kommentben

· Használja a #cserkócsütörtök hashtaget

A Játékban kizárólag olyan magyarországi lakó-, vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosításra alkalmas okirattal rendelkező, magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki eleget tesz az alábbi feltételek mindegyikének:

· a CHERRISK GO applikációban regisztrált és rendelkezik legalább egy „cserkóval”

· a jelen Nyereményjáték Szabályzatban foglalt feltételeket magára nézve teljeskörűen kötelezőnek fogadja el.

A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők megfelelnek‐e a fenti részvételi feltételeknek.

A Játékos a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat köteles megadni, mivel a Nyeremény kizárólag a hibátlanul és valós adatoknak megfelelő személyazonosság igazolásával vehető át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő hátrányos következményekért.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, munkatársai, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), a bármely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásával munkajogviszonyban álló személyek, illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében, üzemeltetésében, illetve ezen személyek, alvállalkozói továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény (a továbbiakban, mint: Ptk.) 8:1 § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Szervezőnek jogában áll bármikor megvizsgálni, hogy az egyes Játékosok megfelelnek‐e a fenti részvételi feltételeknek.

A Szervezőnek jogában áll az általa valótlannak vélt adatokat megadó Játékosokat előzetes jelzés és figyelmeztetés nélkül automatikusan kizárni a Játékból. A valótlan adatszolgáltatás miatti kizárás nem visszavonható és nem vitatható.

4. A Nyeremények:

Nyeremény: 50 db „cserkó”, mely a CHERRISK GO alkalmazásban kerül jóváírásra a Nyertes profilján (a továbbiakban, mint: Nyeremény). 

A Nyeremény harmadik személyre át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A Nyereményhez tartozó adó és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban esetlegesen felmerülő egyéb költségek a Játékost terhelik.

5. A Nyertes(ek) kiválasztása:

A #cserkócsütörtök Nyereményjáték során Szervező 2021. január 7. és 2021. december 31. között hetente 1 darab Nyertest és 1 darab Pótnyertest választ ki, amelyet a Játékosok közül véletlenszerű, gépi sorsolás útján minden a Játéknapot követő  követő pénteken sorsol ki. A Szervező a Nyertest Messenger üzenetben a sorsolást követő hétfő éjfélig értesíti. Amennyiben a Nyertes legkésőbb 5 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel privát üzenetben, a Pótnyertes lép elő Nyertessé.

A Szervező a Nyertes nevét a Facebook-oldalán közzéteheti.

A Szervező a Nyertest a Játék során megadott elérhetőségén értesíti a Nyeremény átvételének részleteiről.

Ha a Nyertes

· bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az értesítést követő 5 napig,

· vagy bármely okból nem felel meg jelen Szabályzatban a Játékosokra vonatkozó részvételi feltételekben foglaltaknak,

· vagy az értesítés ellenére bármely okból nem veszi át a Nyereményét,

nyereményre való jogosultsága automatikusan megszűnik, és kártérítési igénnyel nem élhet. Ez esetben a Pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

Amennyiben a Szervező megállapítása alapján a kisorsolt Nyertesnek, illetve Pótnyertesnek a Nyeremény a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem adható át, vagy annak átvételére a kisorsolt Nyertes, illetve Pótnyertes a számára a jelen Szabályzatban feltüntetett határnapig nem jelentkezik, úgy a kisorsolt Nyertes, illetve Pótnyertes a Nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen elveszti.

6. A Nyeremény átadása:

A Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek esetén a Nyertessel történő egyeztetést követően jóváírja a Nyertes CHERRISK GO profilján a „cserkókat”.

Amennyiben a kisorsolt Nyeremény a Nyertes, illetőleg a Pótnyertes jelentkezése hiányában nem kerül átadásra, úgy a Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Nyertes értesítése napját követő 30. napon a Nyereményt véglegesen visszavonja, és így az, a továbbiakban már a jelen Játék hatálya alatt más harmadik személynek nyereményként át nem adható. A Nyeremény át nem vétele a jogosultakat kártérítésre nem jogosítja fel.

A Nyertes a Játékban való részvételével, ráutaló magatartással tudomásul veszi, hogy a Nyertes kihirdetése alkalmával a Szervező a Nyertes nevét a Facebook közösségi oldalán nyilvánosságra hozhatja, amelyet tartalmazó bejegyzés 30 napot követően eltávolításra kerül.

7. Egyéb tudnivalók:

A Szervező a Nyereményjátékot bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag visszavonhatja vagy megszüntetheti. Abban az esetben, ha a Nyereményjáték megszüntetésre kerül a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozzák a Játék hirdetésével azonos felületeken. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy akaratának megfelelően a Nyereményjáték Szabályzatát kiegészítse vagy módosítsa.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi út igénybevételének lehetőségét a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért. Az esetleges elírásokért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem felelős azért, ha a Facebook közösségi oldal időszakos elérési hibáiból, vagy huzamosabb ideig történő működésképtelenné válásából eredően a Játék nem elérhető a Játékosok számára.

Szervező kijelenti, hogy a Facebook közösségi oldal a Nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz, amelynek következtében a Facebook teljes mértékben mentesül minden Játékos részéről.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Nyereményjátékban automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

A Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatosan további információkat a Játék időtartama alatt a Szervező az alábbi elérhetőségein nyújt: go@cherrisk.com

8. Személyes adatok kezelése és védelme:

A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét az adott Játékos téves adatszolgáltatásából eredő károkért.

A Nyereményjátékban a Szervező, mint az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerinti adatkezelő – a Játékos nevét, e-mailcímét és telefonszámát a sorsolásban való részvétel és a Játékossal való kapcsolattartás (Nyertes értesítése, Nyeremény átvételével kapcsolatos kommunikáció) céljából kezeli. A jelzett adatkezelések jogalapja minden esetben a Játékos és a Szervező között, a jelen Nyereményjáték Szabályzat elfogadásával létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A Szervező a személyes adatokat a fent megjelölt célok érdekében a Nyereményjáték lezárásáig kezeli, kivéve, ha a Játékos azt megelőzően kérte a személyes adatainak törlését.

A Játékos a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogot gyakorolhatja. E jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmet a Játékos a Szervezőhöz postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), és e-mailen (dpo@cherrisk.com) nyújthat be.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban további információkat a következő URL-en talál: https://www.cherrisk.com/hu/jog/marketing-adatkezelesi-tajekoztato. Külön felhívjuk figyelmét az „Általános adatkezelési információk”, illetve „A CHERRISK GO adatkezelési tájékoztatója” c. dokumentumokra.

A Facebook adatkezelésével kapcsolatban további információkat a következő oldalon érhet el: https://www.facebook.com/privacy.

A Szabályzat angol és magyar nyelvű változata közötti eltérés esetén a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.

Jó játékot kívánunk!

Hasonló bejegyzések a témában:

Maradjunk kapcsolatban

Iratkozz fel a hírlevelünkre a legfrissebb hírekért és ajánlatainkért, vagy töltsd le alkalmazásunkat a kedvezményekért, és jótékonykodj velünk.