„Cuszó-Lak ajándékutalvány nyereményjáték” játékszabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen a „Cuszó-Lak ajándékutalvány nyereményjáték” alábbi játékszabályzatát (a továbbiakban, mint: „Szabályzat” vagy „Nyereményjáték Szabályzat”). A Játékban való részvétel, a Nyereményjáték Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti. Jelen Szabályzat a Játékkal kapcsolatban teljes körű tájékoztatásnak minősül. Az egyéb helyeken megjelenített információknak, a Szabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

1. A Nyereményjáték Szervezője:

CherryHUB BSC Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: 01-09-309745, adószám: 26242332-2-41, a továbbiakban, mint: „Szervező”)

 

2. A Nyereményjáték időtartama és helye: 

A Játék meghirdetése a CHERRISK GO applikációban és a CHERRISK közösségi média felületein történik. 

A Játék időtartama: 2021.01.11. 00:01 és 2021.02.14. 23:59 között

 

3. A részvétel feltétele:

Az iOS App Store-ban és Google Play Store-ban egyaránt elérhető CHERRISK GO alkalmazás letöltése, és abban felhasználóként történő regisztráció egyaránt előfeltétele a CHERRISK GO Nyereményjátékban való részvételnek.

A CHERRISK GO alkalmazást letöltő és használó (a továbbiakban: Felhasználó) a CHERRISK GO alkalmazás használatával úgynevezett „cserkókat” gyűjt az alkalmazásban meghatározottak szerint, amelyeket „goodie”-kra válthat be a CHERRISK GO alkalmazáson belül – a goodie-k menüpontjában a Felhasználó megtekintheti az egyes goodie-k részletes leírását, így a nyeremény goodie leírását is–.

A Játékban kizárólag olyan magyarországi lakó-, vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosításra alkalmas okirattal rendelkező, magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki eleget tesz az alábbi feltételek mindegyikének:

  • a CHERRISK GO applikációban elegendő számú „cserkóval”, azok beváltása útján nyereményjáték goodie-t szerez, és
  • a jelen Nyereményjáték Szabályzatban foglalt feltételeket magára nézve teljeskörűen kötelezőnek fogadja el.

Minden egyes nyereményjáték goodie a beváltáskor egyedi azonosítószámot kap, mely részt vesz a sorsolásban, és egyértelműen Játékoshoz kapcsolódik a beváltás pillanatában. A beváltást követően a Játékosok értesítést kapnak a sorsolás várható időpontjáról a CHERRISK GO alkalmazáson belül, illetve a regisztráció során megadott e-mailcímükre.

Ha egy Játékos elegendő számú cserkóval rendelkezik, akkor azokat egy Játékon belül több nyereményjáték goodie-ra is beválthatja, ezáltal is növelve a nyerési esélyeit a sorsolásban.

A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők megfelelnek‐e a fenti részvételi feltételeknek.

A Játékos a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat köteles megadni, mivel a Nyeremény kizárólag a hibátlanul és valós adatoknak megfelelő személyazonosság igazolásával vehető át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő hátrányos következményekért.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, munkatársai, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), a bármely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásával munkajogviszonyban álló személyek, illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében, üzemeltetésében, illetve ezen személyek, alvállalkozói továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény (a továbbiakban, mint: Ptk.) 8:1 § 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Szervezőnek jogában áll bármikor megvizsgálni, hogy az egyes Játékosok megfelelnek‐e a fenti részvételi feltételeknek.

A Szervezőnek jogában áll az általa valótlannak vélt adatokat megadó Játékosokat előzetes jelzés és figyelmeztetés nélkül automatikusan kizárni a Játékból. A valótlan adatszolgáltatás miatti kizárás nem visszavonható és nem vitatható.

 

4. A Nyeremények:

Nyeremény: 1 db 10.000 Ft értékű ajándékutalvány a Cuszó-Lak Ajándék és Dekoráció webáruház felajánlásából… (a továbbiakban, mint: Nyeremény). 

A Nyeremény harmadik személyre át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A Nyereményhez tartozó adó és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban esetlegesen felmerülő egyéb költségek a Játékost terhelik.

 

5. A Nyertes(ek) kiválasztása:

A CHERRISK GO alkalmazásban nyereményjáték goodie-t beváltott Játékosok közül a Szervező 1 darab Nyertest és 3 darab Pótnyertest választ ki, amelyet a Játékosok közül véletlenszerű, gépi sorsolás útján 2021.02.15. napján sorsol ki. A Szervező a Nyertest e-mailben, illetőleg telefonon 2021.02.19. napján éjfélig értesíti. Amennyiben a Nyertes legkésőbb 5 napon belül nem elérhető, illetőleg nem válaszol az értesítésre, úgy a Nyereményre a sorrendben következő Pótnyertes válik jogosulttá, akit erről külön Szervező értesít.

A Szervező a Nyertes nevét a Facebook-oldalán közzéteheti. 

A Szervező a Nyertest a Játék során megadott elérhetőségén (telefonon, illetőleg e-mail üzenetben) értesíti a Nyeremény átvételének részleteiről. 

Ha a Nyertes 

  • bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az értesítést követő 5. napig, 
  • vagy bármely okból nem felel meg jelen Szabályzatban a Játékosokra vonatkozó 3. A részvétel feltétele pontban foglaltaknak, 
  • vagy az értesítés ellenére bármely okból nem veszi át a Nyereményét

nyereményre való jogosultsága automatikusan megszűnik, és kártérítési igénnyel nem élhet. Ez esetben a soron következő Pótnyertesválik jogosulttá a nyereményre.

Amennyiben a Szervező megállapítása alapján a kisorsolt Nyertesnek, illetve Pótnyertesnek a Nyeremény a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem adható át, vagy annak átvételére a kisorsolt Nyertes, illetve Pótnyertes a számára a jelen Szabályzatban feltüntetett határnapig nem jelentkezik, úgy a kisorsolt Nyertes, illetve Pótnyertes a Nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen elveszti. 

 

6. A Nyeremény átadása:

A Szervező a Nyereményt a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek esetén a Nyertessel egyeztetettek szerint személyesen (előre egyeztetett időpontban, személyesen a 1134. Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. alatt) vagy futárszolgálattal (kizárólag Magyarország határain belüli kézbesítési címre) történő kézbesítés útján adja át. 

Amennyiben a kisorsolt Nyeremény a Nyertes, illetőleg a Pótnyertes jelentkezése miatt nem kerül átadásra, illetőleg nem kézbesíthető, úgy a Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Nyertes értesítése napját követő 30. napon a Nyereményt véglegesen visszavonja, és így az, a továbbiakban már a jelen Játék hatálya alatt más harmadik személynek nyereményként át nem adható. A Nyeremény át nem vétele a jogosultakat kártérítésre nem jogosítja fel.

A Nyertes a Játékban való részvételével, ráutaló magatartással tudomásul veszi, hogy a Nyertes kihirdetése alkalmával a Szervező a Nyertes nevét a Facebook közösségi oldalán nyilvánosságra hozhatja, amelyet tartalmazó bejegyzés 30 napot követően eltávolításra kerül.

 

7. Egyéb tudnivalók:

A Szervező a Nyereményjátékot bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag visszavonhatja vagy megszüntetheti. Abban az esetben, ha a Nyereményjáték megszüntetésre kerül a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza a Játék hirdetésével azonos felületeken. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy akaratának megfelelően a Nyereményjáték Szabályzatát kiegészítse vagy módosítsa.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi út igénybevételének lehetőségét a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért. Az esetleges elírásokért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem felelős azért, ha a Facebook közösségi oldal időszakos elérési hibáiból, vagy huzamosabb ideig történő működésképtelenné válásából eredően a Játék nem elérhető a Játékosok számára.

Szervező kijelenti, hogy a Facebook közösségi oldal a Nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz, amelynek következtében a Facebook teljes mértékben mentesül minden Játékos részéről.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Nyereményjátékban automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. 

A Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatosan további információkat a Játék időtartama alatt a Szervező az alábbi elérhetőségein nyújt: go@cherrisk.com

 

8. Személyes adatok kezelése és védelme:

A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét az adott Játékos téves adatszolgáltatásából eredő károkért.

A Nyereményjátékban a Szervező, mint az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerinti adatkezelő – a Játékos nevét, e-mailcímét és telefonszámát a sorsolásban való részvétel és a Játékossal való kapcsolattartás (Nyertes értesítése, Nyeremény átvételével kapcsolatos kommunikáció) céljából céljából kezeli. A jelzett adatkezelések jogalapja minden esetben a Játékos és a Szervező között, a jelen Nyereményjáték Szabályzat elfogadásával létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A Szervező a személyes adatokat a fent megjelölt célok érdekében a Nyereményjáték lezárásáig kezelik, kivéve, ha a Játékos azt megelőzően kérte a személyes adatainak törlését.

A Játékos a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogot gyakorolhatja. E jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmet a Játékos a Szervezőhöz postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), és e-mailen (dpo@cherrisk.com) nyújthat be.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban további információkat a következő URL-en talál: a https://www.cherrisk.com/hu/jog/marketing-adatkezelesi-tajekoztato.

A Szabályzat angol és magyar nyelvű változata közötti eltérés esetén a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.

Jó játékot kívánunk!

Hasonló bejegyzések a témában:

Maradjunk kapcsolatban

Iratkozz fel a hírlevelünkre a legfrissebb hírekért és ajánlatainkért, vagy töltsd le alkalmazásunkat a kedvezményekért, és jótékonykodj velünk.